Skutečný lékař Navigace
EN

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)


Vážení pacienti, vážení klienti,

zde bychom Vám rádi poskytli informace především o tom, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, jaké důvody k tomu máme, jaká práva máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů a další souvislosti s tím spojené. Dále v druhé části tohoto sdělení uvádíme podrobnější informace ke kamerovému systému, který je provozován v našich prostorách a informujeme o souborech cookies, které využíváme.

Jaké důležité pojmy jsou spojené se zpracováním osobních údajů?

 • osobní údaj – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, například jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa apod.
 • subjekt údajů – osoba, k níž se osobní údaje vztahují
 • zpracování osobních údajů – činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji,
 • správce – osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů
 • zpracovatel – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce na základě jeho pověření
 • účel – důvod, pro který správce zpracovává osobní údaje
 • zvláštní kategorie osobních údajů – jedná se o citlivý osobní údaj, který má zvláštní povahu, jako např. údaje o zdravotním stavu
 • oprávněný zájem – zájem správce nebo i jiného subjektu, zájmy správce stanovené v právních předpisech, např. ochrana majetku kamerovým systémem
 • příjemce – osoba, které jsou osobní údaje předány

Kdo je správcem osobních údajů?

Ambulance Penta s.r.o. (dále jen Správce)

IČO: 24717304

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

Správce jmenoval pověřence na ochranu osobních údajů, který dohlíží na řádné zpracování osobních údajů. Je jím Mgr. Renata Macková, kterou můžete kontaktovat telefonicky 608 049 170 nebo elektronicky na e-mailové adrese renata.mackova@kplusm.cz.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

 • základní identifikační údaje
 • kontaktní údaje
 • osobní údaje získávané za účelem poskytování zdravotních služeb patřící do zvláštní kategorie osobních údajů

Pro jaké účely a po jakou dobu zpracováváme osobní údaje?

Zpracování na základě plnění právní povinnosti

Poskytování Vašich osobních údajů za účelem poskytnutí zdravotních služeb ze strany Správce je zákonným požadavkem vyplývajícím ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a dalších právních předpisů. Zpracování osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro plnění právních povinností Správce. Neposkytnutí Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám Správce nebude moci poskytnout zdravotní služby. Tyto osobní údaje jsou uchovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracování na základě smlouvy

V případě smluvního vztahu osobní údaje zpracováváme pro účely Vaší smlouvy, pracujeme s nimi zejména při jednání ohledně uzavření, změně nebo správy Vaší smlouvy. V takovém případě jsou osobní údaje zpracovávány pouze v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření a plnění dané smlouvy. Pro tento účel je poskytnutí Vašich osobních údajů zcela dobrovolné, ale je však nezbytné pro uzavření smlouvy a její následnou správu. Bez těchto údajů bychom nebyli schopni smlouvu s Vámi vůbec uzavřít a plnit z ní vyplývající povinnosti a práva. Tyto osobní údaje uchováváme po dobu nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

Zpracování na základě oprávněného zájmu

Některá data zpracováváme také pro vnitřní potřebu, může se jednat o ochranu našich práv a oprávněných zájmů. Jedná se například o sledování prostoru recepce kamerovým systémem (viz níže) nebo o využití kontaktních údajů našich klientů a pacientů za účelem souvisejícím s poskytováním našich služeb. Tyto osobní údaje, stejně jako všechny ostatní, uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování.

Zpracování na základě souhlasu subjektu údajů

V některých případech jako je zpracování osobních údajů za účelem zveřejnění fotografií na našem webu nebo Facebooku jsme si do Vás vyžádali souhlas na takové zpracování. Konkrétní účely a Vaše práva a povinnosti jsou vždy uvedeny na příslušném formuláři. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu, na kterou byl udělen souhlas, nebo do doby zpětvzetí tohoto souhlasu.

Jací jsou případní příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů?

 • pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta, osoby určené pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba
 • jiní poskytovatelé zdravotních služeb nebo poskytovatelé sociálních služeb k zajištění návaznosti dalších zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi
 • osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace ve smyslu § 65 zákona č. 372/2011 Sb.
 • státní orgány (zejména orgány činné v trestním řízení, Policie České republiky, státní zastupitelství, soudy) a další subjekty na základě jiných právních předpisů,
 • subjekty, které Správci poskytují služby a se kterými má Správce uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů, jedná se například o poskytovatele našich IT služeb

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

 • máte právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás Správce zpracovává
 • máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů
 • máte právo na jejich opravu či výmaz (pokud výmaz umožňují právní předpisy).
 • máte právo na omezení zpracování
 • máte právo vznést námitku proti zpracování (pouze k účelu oprávněných zájmů Správce – viz bod 4.).
 • máte právo se obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv podle příslušných právních předpisů
 • V případě, že jste osobní údaje poskytli Správci na základě souhlasu, máte právo:
  • získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci,
  • na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
 • máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Vašich práv či k porušení povinností Správce osobních údajů. Stížnost můžete podat u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • v případě jakýchkoliv dotazů na zpracování osobních údajů nebo pokud chcete uplatnit výše uvedená práva, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: renata.mackova@kplusm.cz

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému

Popis kamerového systému

Kamerový systém je automaticky provozovaný stálý technický systém umožňující pořizovat a uchovávat obrazové záznamy ze sledovaných míst. Zdrojem osobních údajů bude po určitou dobu uchovaný obrazový záznam (nahrávka z kamerového systému). Kamery mají pevnou montáž a schopnost nočního vidění. Snímají barevný obraz, kvalita záznamu je dostatečná k identifikaci osob a rozpoznání jejich aktivit. Kamerový systém je v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, u všech z nich je pořizován nepřetržitý záznam bez zvukové stopy. Záznamy z kamer jsou kontinuálně ukládány na úložišti dat v budově Správce. Jak přenos dat, tak úložiště je náležitě zabezpečeno.

Doba uložení záznamu

Doba uložení záznamu je stanovena na 14 dní. Poté je záznam automaticky přepsán.

Umístění jednotlivých kamer

 • na vnějšku budovy, tak aby snímala schody před vchodem do budovy
 • na vnějšku budovy, tak aby snímala vchod do budovy
 • na stropu hlavní chodby vedle recepce v přízemí, v pravém rohu, tak aby snímala schody a chodbu
 • na stropu recepce v přízemí, v pravém rohu, tak aby snímala plochu recepce
 • na stropu gynekologické čekárny v pravém rohu místnosti, tak aby snímala čekárnu a vchodové dveře
 • na stropu čekárny ORL a oční ambulance, v levém rohu místnosti, tak aby snímala čekárnu a vchodové dveře
 • na stropu čekárny kardiologické, interní a ortopedické ambulance, v levém rohu místnosti, tak aby snímala čekárnu a vchodové dveře
 • na stropu čekárny endokrinologické, diabetologické, interní a psychiatrické ambulance, v levém rohu místnosti, tak aby snímala čekárnu a vchodové dveře
 • na stropu čekárny neurologické a kožní ambulance, v pravém rohu místnosti, tak aby snímala čekárnu a vchodové dveře
 • na stropu schodiště v levém rohu, tak aby snímala schodiště a vchodové dveře
 • na stropu chodby vedoucí k výtahu v levém horním rohu, tak aby snímala chodbu vedoucí k výtahu a dveře výtahu

Účel zpracování

Účelem zpracování je ochrana majetku správce a ochrana majetku osob vyskytujících se v prostorách správce, stejně jako ochrana těchto osob.

Právní základ pro zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány bez souhlasu subjektů údajů, a to na základě oprávněného zájmu správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Oprávněným zájmem je zde ochrana majetku a osob.

Subjekty osobních údajů a kategorie osobních údajů

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává, jsou zejména pacienti a zaměstnanci správce, jakož i další osoby, které vstupují do prostor objektu z jakéhokoliv jiného důvodu. Zpracovávány budou údaje z kamerového systému spočívající v záznamu pořizovaných záběrů, které mohou být využity k identifikaci fyzických osob v souvislosti s účelem zpracování. Rozsah zpracovávaných údajů bude spočívat pouze v zaznamenávání fyzických osob na určitých přesně stanovených místech. Správce nebude zpracovávat údaje týkající se adresných a identifikačních údajů, ani citlivé údaje, ani popisné údaje.

Předávání záznamů mimo Správce

Za určitých okolností mohou být, kromě správce a zpracovatele, příjemcem záznamů také orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství), soud nebo jiné orgány státní správy či samosprávy projednávající přestupky na základě zákonem stanovených pravidel.

Práva subjektu údajů

 • máte právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás Správce zpracovává
 • máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů
 • máte právo na jejich opravu, omezení či výmaz (pokud výmaz umožňují právní předpisy).
 • máte právo vznést námitku proti zpracování
 • Máte právo se obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv podle příslušných právních předpisů
 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Vašich práv či k porušení povinností Správce osobních údajů. Stížnost můžete podat u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 Informace o používání cookies

Rádi bychom Vás upozornili, že na našich webových stránkách: www.skutecnylekar.cz používáme cookies. Díky cookies nacházíte přesně to, co hledáte.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory, které vytváří webový server a ukládá je ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá veškeré informace, které si u vás předtím uložil. Naprostá většina webových stánek využívá cookies pro svou činnost a pro jejich správné fungování. Tyto informace jsou uloženy ve Vašem prohlížeči a nikdo jiný k nim nemá přístup.

Jaké cookies používáme a proč?

Soubory cookies na našich webových stránkách můžeme rozdělit na cookies podle účelu nebo podle platnosti.

Podle platnosti můžeme cookies rozdělit na krátkodobé a dlouhodobé:

 • krátkodobé cookies – platí po dobu vaší navštěvy webových stránek a několik minut po opuštění stránek se vymažou z Vašeho počítače
 • dlouhodobé cookies – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit

Podle účelu můžeme cookies rozdělit na klíčové, analytické, remarketingové a konverzní:

 • klíčové (funkční) cookies – krátkodobé cookies, které zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb apod.
 • analytické cookies – dlouhodobé cookies, které jsou využívány ke generování anonymních statistik o používání webu (Google Analytics, Google Tag Manager)
 • remarketingové cookies – dlouhodobé cookies, které pomáhají oslovit pacienty v reklamních plochách na jiných webových stránkách
 • konverzní cookies – dlouhodobé cookies, slouží k vyhodnocení jak funguje reklama a různé cesty, jak se uživatelé na webové stránky Polikliniky I. P.Pavlova dostávají

Do cookies nejsou nikdy umisťována citlivá nebo osobní data.

Vypnutí ukládání cookies

Běžné internetové prohlížeče umožňují ve svém nastavení vypnutí práce s cookies. Cookies, které již jsou ve Vašem počítači uloženy, můžete kdykoli smazat. Podívejte se do nápovědy ke svému prohlížeči a postupujte podle v nich uvedených pokynů. Mějte na paměti, že s vypnutými cookies se může být funkcionalita těchto stránek významně omezena.

Postup pro vypnutí cookies najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org.

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování osobních údajů nebo pokud chcete uplatnit výše uvedená práva, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese info@ambulancephcz.czKde nás najdete

Chcete se stát naším pacientem? Vyplňte náš krátký formulář, nebo nás kontaktujte.

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

Budova Florentinum, možnost placeného garážového parkování
METRO B - Náměstí Republiky
METRO C - Florenc

Ordinační doba

Pondělí 08:00 - 17:00
Úterý 08:00 - 19:00
Středa 08:00 - 16:00
Čtvrtek 08:00 - 18:00
Pátek 08:00 - 14:00

CLOSE
CLOSE