Skutečný lékař Navigace
EN

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)


CO JE GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)?

Oficiální název je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tato informace Vám poslouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů (zejména o Vašem zdravotním stavu). Popíšeme Vám, jaké osobní údaje shromažďujeme, k jakým účelům je využíváme a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE A PO JAKOU DOBU O VÁS SPOLEČNOST AMBULANCE PENTA ZPRACOVÁVÁ?

Vaše osobní údaje a citlivé informace zpracováváme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě, a to v souladu s právními předpisy a platnou legislativou. Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro jednoznačnou a nezaměnitelnou identifikaci Vaší osoby, osobní údaje umožňující kontakt s Vámi, údaje o provedených vyšetřeních, zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření apod. Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Podle druhu zdravotnické dokumentace je to 5 až 100 let, popř. do 20 let od úmrtí pacienta (viz vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci ve znění pozdějších předpisů).

Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis či oprávněný zájem, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas. Váš souhlas k takovému zpracování můžete kdykoliv odvolat.

Po skončení doby oprávněného zpracování společnost Ambulance Penta přestává Vaše osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s relevantními právními předpisy.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě.

KOMU SPOLEČNOST AMBULANCE PENTA MŮŽE NEBO MUSÍ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT?

Zdravotnickým zařízením, která Vám poskytují zdravotní péči, zdravotním pojišťovnám při vykazování hrazené zdravotní péče, dále pak při plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.

Údaje dále poskytneme zákonnému zástupci pacienta, osobě pacientem výslovně určené, v případě smrti pacienta pak osobě blízké a dalším osobám uvedeným v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou chráněny v souladu s platnou právní úpravou, organizačními opatřeními, technickými prostředky, profesní mlčenlivostí zdravotnických pracovníků a povinnou mlčenlivostí zaměstnanců, kteří s nimi přijdou při výkonu práce do styku.

JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Jako pacient máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v případech, kdy jste udělil souhlas s jejich zpracováváním. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právním předpisem), tj. v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.

KDE MŮŽETE PODAT STÍŽNOST NA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Jako pacient můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz, https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938).

KONTAKT NA POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI AMBULANCE PENTA

Mgr. Renata Macková
Telefon: 608 049 170
E-mail: renata.mackova@kplusm.cz

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PACIENTŮ

Společnost Ambulance Penta s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČ: 24717304, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou: C 168446, („Správce“) tímto poskytuje informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů pacientů, včetně práv souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Základní hodnotou, kterou vyznáváme, je respektování práv jednotlivce a ochrana Vašeho soukromí. Prostřednictvím tohoto dokumentu bychom Vás rádi informovali o tom, jaké osobní údaje můžeme zpracovávat, a proč tak činíme. V případě jakýchkoli dotazů či připomínek nás můžete kontaktovat na adrese Ambulance Penta s.r.o., Železniční 887/1, 365 05 Karlovy Vary nebo se obrátit na naší odpovědnou osobu jana.sperlova@ambulancephcz.cz, příp. pověřence pro ochranu osobních údajů poverenec@pentahospitals.cz.

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění. Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro jednoznačnou a nezaměnitelnou identifikaci Vaší osoby, osobní údaje umožňující kontakt s Vámi, údaje o provedených vyšetřeních, zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření. Zpracování Vašich osobních údajů (včetně údajů o Vašem zdravotním stavu) je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo sociální péče či léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní nebo sociální péče na základě příslušných právních předpisů. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je dále plnění smlouvy, oprávněný zájem správce osobních údajů, případně zpracování na základě Vašeho souhlasu a plnění právní povinnosti správce.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje předáváme dalším příjemcům, pouze pokud je to nezbytné pro zajištění návaznosti poskytovaných zdravotních služeb, anebo pokud nám to ukládají právní předpisy. Příjemci jsou tedy zejména další poskytovatelé zdravotních služeb (například laboratoř, do které posíláme vzorky na rozbor) a orgány, jako je ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky), SÚKL (Státní ústav kontroly léčiv), případně soudy, Policie ČR, další orgány veřejné moci, pojišťovny při vykazování poskytnuté a hrazené péče, orgány ochrany veřejného zdraví a další osoby, jimž jsme povinni za právními předpisy stanovených podmínek předat osobní údaje pacienta (např. dle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění). K osobním údajům mohou mít přístup také zpracovatelé, kteří pro nás mohou Vaše osobní údaje zpracovávat. Aktuální seznam všech zpracovatelů je k vyžádání u odpovědné osoby.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ (MIMO EU)

Vaše osobní údaje do zahraničí (mimo EU) zásadně nepředáváme. Výjimkou může být situace, kdy ošetříme osobu, která není účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění členského státu EU a je nezbytné zajistit úhradu poskytnuté zdravotní péče.

DOBA UCHOVÁNÍ

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu stanovenou platnými právními předpisy, zejména vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění, a to v závislosti na typu jednotlivých záznamů a částí zdravotnické dokumentace, pro něž jsou stanoveny odlišné doby uchování. Poté je zdravotnická dokumentace skartována a o skartaci je vyhotoven záznam, a to včetně výmazu údajů z informačního systému, který slouží jako pomocná evidence k vedení zdravotnické dokumentace. Jedná-li se o výkon, který není hrazen z veřejného zdravotního pojištění, uchováváme vystavené účetní doklady po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, a to společně s údajem, za jaký výkon byl doklad hrazen.

VAŠE PRÁVA

 • Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů a máte právo na jejich opravu.
 • V následujících případech máte právo na omezení zpracování osobních údajů:
  o            jestliže popíráte jejich přesnost; v takovém případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl jejich přesnost ověřit;
  o            zpracování osobních údajů je protiprávní a Vy zároveň odmítáte jejich výmaz, neboť namísto něj žádáte omezení jejich použití;
  o            správce již osobní údaje pro účely zpracování nepotřebuje, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;
  o            jestliže jste vznesli námitku proti zpracování osobních údajů v případě jejich zpracování v oprávněném zájmu Správce či třetích osob (čl. 3 písm. b níže); v takovém případě bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné zájmy Správce převažují nad Vašimi oprávněnými zájmy.
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování v případě, že:
  o           zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu státní moci nebo
  o            v případě, že zpracování je prováděno v oprávněném zájmu Správce nebo třetí strany, jakož i práva na přenositelnost údajů.
 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 2, Praha 7, PSČ: 170 00 (www.uoou.cz).
 • Následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů jsou omezena zákonem:
  o            právo na výmaz osobních údajů
 • Následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů se na Vás nevztahují:
  o            právo na přenositelnost údajů, a to vzhledem k tomu, že poskytování Vašich osobních údajů není založeno na souhlasu či smlouvě a neprobíhá pouze automatizovaně

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a jako pacient máte povinnost je poskytnout, stejně jako Správce má právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.

 

 Kde nás najdete

Chcete se stát naším pacientem? Vyplňte náš krátký formulář, nebo nás kontaktujte.

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

Budova Florentinum, možnost placeného garážového parkování
METRO B - Náměstí Republiky
METRO C - Florenc

Ordinační doba

Pondělí 08:00 - 17:00
Úterý 08:00 - 19:00
Středa 08:00 - 16:00
Čtvrtek 08:00 - 18:00
Pátek 08:00 - 14:00