Skutečný lékař Navigace
EN

Vnitřní řád


PRÁVA a POVINNOSTI PACIENTŮ PŘI ČERPÁNÍ SLUŽEB ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

1. Základní práva pacienta

Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li zákon č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, dále jen „zákon“, jinak.
Dále má pacient při poskytování zdravotních služeb právo na:

 • úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování a zachování soukromí při vyšetření, rozhovoru, provádění výkonů a transportu v ambulanci i mimo ni,
 • informování srozumitelným způsobem a v dostatečném rozsahu o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách,
 • poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni,
 • volbu poskytovatele zdravotních služeb a vyžádat si konzultační služby jiného poskytovatele („druhý názor“),
 • být seznámen s „pobytovým řádem“ a dalšími předpisy, které se týkají režimu poskytování zdravotních služeb,
 • na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, pěstouna nebo osoby, do jejíž péče byl pacient svěřen; nepřetržitou přítomnost opatrovníka v případě pacienta s omezenou svéprávností; přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, nenaruší-li jejich přítomnost poskytnutí zdravotních služeb,
 • být informován o ceně poskytovaných služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a způsobu úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje,
 • znát jména všech pracovníků, přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb,
 • odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, včetně studentů,
 • přijímat návštěvy s ohledem na svůj zdravotní stav, v souladu s Pobytovým řádem a s ohledem na respektování soukromí a práv ostatních pacientů,
 • přijímat duchovní péči,
 • na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných služeb,
 • získávat informace o dalších službách a možných sociálních službách, které mohou vést ke zlepšení jeho dosavadního nebo budoucího zdravotního stavu,
 • pacient s komunikačními problémy zapříčiněnými zdravotními důvody má právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a zvolit dorozumívací prostředky, včetně tlumočení druhou osobou,
 • pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo na doprovod a přítomnost tohoto psa u sebe ve zdravotnickém zařízení.

2. Povinnosti pacienta

Pacient (zákonný zástupce, opatrovník) je při poskytování zdravotních služeb povinen:

 • dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas,
 • řídit se Pobytovým řádem,
 • uhradit cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem,
 • pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb,
 • nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,
 • z důvodu ochrany majetku pacienta před krádeží a ztrátou má pacient povinnost oznámit personálu ambulance, že má s sebou větší finanční hotovost nebo cennosti.
 • pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta, osoba blízká nebo osoba ze společné domácnosti jsou povinni na žádost zdravotnického pracovníka prokázat svou totožnost občanským průkazem. Povinnost prokázat se občanským průkazem má také osoba, která uplatňuje právo na informace o zdravotním stavu.


Kde nás najdete

Chcete se stát naším pacientem? Vyplňte náš krátký formulář, nebo nás kontaktujte.

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

Budova Florentinum, možnost placeného garážového parkování
METRO B - Náměstí Republiky
METRO C - Florenc

Ordinační doba

Pondělí 08:00 - 17:00
Úterý 08:00 - 19:00
Středa 08:00 - 16:00
Čtvrtek 08:00 - 18:00
Pátek 08:00 - 14:00