Skutečný lékař Navigace
EN

Vnitřní řád


PRÁVA PACIENTŮ PŘI ČERPÁNÍ SLUŽEB ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ:

Právo na zdravotní péči. Pacient má zaručené právo na zdravotní péči, na důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb.

Právo na informovaný souhlas. Jakýkoli výkon v oblasti péče o zdraví může být proveden pouze za podmínky, že k němu pacient poskytne svobodný a informovaný souhlas. Výjimkou jsou případy v zákoně výslovně uvedené, kdy pacientovi může být péče poskytnuta i bez jeho souhlasu – je-li pacientovi uloženo povinné léčení; jde-li o nosiče závažné přenosné nemoci; jeví-li pacient známky duševní chroby nebo intoxikace a zároveň ohrožuje sebe nebo své okolí; není-li možné vzhledem k zdravotnímu stavu pacienta vyžádat si souhlas a jde o neodkladné výkony k záchraně života či zdraví.

Právo na odmítnutí zdravotního výkonu. Pacient má právo, poté co byl náležitě informován o potřebném zdravotním výkonu i případných následcích jeho neposkytnutí pro své zdraví, přesto potřebnou péči odmítnout. V takovém případě si může ošetřující lékař vyžádat písemné prohlášení (písemný reverz) o odmítnutí zdravotního výkonu opatřený podpisem pacienta.

Právo na informace. Pacient má právo znát veškeré informace shromažďované o svém zdravotním stavu ve zdravotnické dokumentaci nebo v jiných zápisech, které se vztahují k jeho zdravotnímu stavu. V případě, že se nespokojí s ústně podanou informací ze strany zdravotnických pracovníků, má právo na zpřístupnění zdravotnické dokumentace k nahlížení a má rovněž právo na pořízování výpisů, opisů či kopií, a to ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti danému zdravotnickému zařízení.

Právo nebýt informován. Poučení o zákroku je právem pacienta. Pacient má rovněž právo nebýt informován, má právo se takového poučení zcela vzdát nebo pověřit k přijetí poučení jinou osobu (osobu blízkou nebo jakoukoliv jinou osobu, kterou si sám určí). V případě, že sdělení informací je v zájmu pacienta či v zájmu ochrany ostatních osob (např. jedná-li se o infekční onemocnění), bude pacient ze strany zdravotnických pracovníků informován i přesto, že poučení o svém zdravotním stavu odmítá.

Právo na ochranu soukromí. Pacient má právo na ochranu soukromí ve vztahu k informacím o svém zdraví. Záleží pouze na pacientovi, zda si přeje, aby údaje o jeho zdravotním stavu byly sdělovány dalším osobám. Bez souhlasu pacienta může lékař i jiní zdravotničtí pracovníci sdělovat údaje o zdravotním stavu pacienta pouze za přísných zákonem stanovených podmínek a přesně vymezenému okruhu osob.

Právo na určení osob i rozsahu poskytovaných informací. Pacient má právo určit si osobu či osoby, které mohou být informovány o zdravotním stavu pacienta, a má právo určit si rozsah informací, které jim mohou být poskytovány. Pacient má rovněž právo vyslovit úplný zákaz s podáváním informací o svém zdravotním stavu jakékoliv osobě. Určení jednotlivých osob nebo vyslovení zákazu podávání informací lze kdykoliv změnit či zcela odvolat.

Právo na svobodnou volbu lékaře. Pacient má právo na svobodnou volbu lékaře a právo na výběr zdravotnického zařízení. ZZ může odmítnout přijetí pacienta do své péče tehdy, jestliže by jeho přijetím bylo překročeno únosné pracovní zatížení způsobující snížení kvality a bezpečnosti péče a v případě, že pacient není pojištěncem smluvní zdravotní pojišťovny. ZZ musí poskytnout péči vždy v akutních případech, kdy hrozí bezprostředně újma na zdraví či životě pacienta. Výjimkou z tohoto práva je též poskytování pracovnělékařských služeb, kdy má zaměstnanec povinnost absolvovat pracovnělékařskou prohlídku u smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb svého zaměstnavatele.

Právo na přítomnost osoby blízké. Pacient má právo na přítomnost osoby blízké nebo jím určené osoby, a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb.

Právo osob blízkých na informace o zdravotním stavu pacienta. Jestliže je pacient je ve stavu, kdy nemůže určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, mají právo na aktuální informace o zdravotním stavu pouze osoby blízké (osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní).

Právo na informování osob pozůstalých. Právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, mají osoby blízké zemřelému pacientu, pokud se pacient za svého života nevyslovil jinak a sdělování těchto informací některé osobě blízké či všem nezakázal. Tyto osoby mají rovněž právo v přítomnosti zdravotnického pracovníka nahlížet do zdravotnické dokumentace nebo jiných zápisů vztahujících se ke zdravotnímu stavu pacienta, jakož i právo na pořízení výpisů, opisů nebo kopií těchto dokumentů. Uvedená práva náleží případně i dalším osobám určeným pacientem za jeho života.

Právo na informace o ceně poskytovaných zdravotních služeb. Pacient má právo být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady.

Povinnosti pacientů při čerpání služeb zdravotnického zařízení:

Povinnost řídit se vnitřním řádem zdravotnického zařízení (dále jen ZZ). Důsledkem porušování vnitřního řádu může být ukončení poskytování zdravotních služeb pacientovi.

Povinnost prokázat svou totožnost. Při vstupu do ZZ se pacient prokazuje občanským průkazem či jiným dokladem totožnosti a má povinnost neprodleně hlásit změny důležitých informací, zejména změnu zdravotní pojišťovny, adresy pobytu či telefonního čísla. Pokud pacient neprokáže svoji totožnost a nebude se jednat o neodkladnou péči, může ZZ poskytnutí zdravotní služby odmítnout.

Povinnost dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas.

Povinnost platit za služby dle platného ceníku ZZ. Pacient má povinnost uhradit ZZ cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, které mu byly poskytnuty s jeho předchozím souhlasem.

Povinnost informovat personal ZZ o svém zdravotním stavu. Pacient má povinnost pravdivě a úplně informovat ošetřující personál o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb.

Povinnost nepožívat před vyšetřením a během něj alkohol nebo jiné návykové látky, navštěvovat ZZ čistě upraven a oblečen, chovat se k personálu i ostatním pacientům slušně a v souladu s dobrými mravy.

Povinnost nevnášet do ZZ jakékoliv zbraně. Výjimkou jsou příslušníci ozbrojených složek při výkonu služebních povinností.

Povinnost dodržovat datum a čas objednání. V případě, že pacient dorazí na objednaný termín se zpožděním, může dojít k nutnosti přeobjednání na jiný termín z důvodu, aby nedošlo k narušení časů objednání následujících pacientů. V případě, že se pacient bez závažného důvodu opakovaně nedostaví na objednaný termín ošetření, může po něm být vyžadována záloha před objednáním dalšího termínu.Kde nás najdete

Chcete se stát naším pacientem? Vyplňte náš krátký formulář, nebo nás kontaktujte.

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

Budova Florentinum, možnost placeného garážového parkování
METRO B - Náměstí Republiky
METRO C - Florenc

Ordinační doba

Pondělí 08:00 - 17:00
Úterý 08:00 - 19:00
Středa 08:00 - 16:00
Čtvrtek 08:00 - 18:00
Pátek 08:00 - 14:00